Sawung Serama ingkang dipun remeni tiyang katah

KARANGNANGKA– Sawung Serama kalebet sawung hias. Pancen wujudipun endah, kados sawung kate, nanging alit, wulunipun warni-warni wonten inkang ijem lirik-lirik, kuning, biru abu-abu tuwin pethak. Nanging inggih wonten ingkang polos. Sawung serama meniko aslinipun saking negari tetangga ingih menika Malaysia.

Reginipun inggih mboten sami wonten ingkang awis lan wonten ingkang murah. Caranipun ternak mboten rekaos, namung pancen kedah tlaten pangrumatipun.

Pakan lan pangomben sampun ngantos telat, lan kedah angsal sinaring srengenge, utaminipun ing wanci enjang. Sawung Serama saged dipun ternak saben kandang sajodo utawi dipun dadosaken satunggal.

Manawi saben kandang sajodo kandang boten perlu ageng.nanging manawi dipun wor kandang kedah ageng, miturut pinten jodo isinipun. Kandang kedah kadamel saking kawat ram utawi inisan bambu, utaminipun bagian ngajeng, sisih iring kiwa tengen lan wingking saking papan. Nanging kawat sadaya langkung prayogi. Kandang 1 m2 saged kangge 2 jodo. Nanging langkung sae manawi kandang kadamel inggil, saged kangge ngingah langkung katah.

Manawi panjenengan bade ternak langkung rumiyin kedah nyiapaken kandang, wadah pakan lan pengomben. Kajawi punika glodog utawi kotak kangge nigan ugi kedah sampun dipun siapaken.

Bilih kandang sampun siap sedaya kantun madosi sawung serama dumateng ingkang gadah saenipun piyambak sampun kagunggan sawungipun.

Titikanipun sawung serama gampil kemawon, ingkang jengernipun dawa utawi awakipun ageng mratandani manawi sawung menika jaler, dene ingkang estri awakipun alit. Sawung serama ingkang bade dipun ternak langkung prayogi ingkang sedeng umuripun, boten enem sanget lan ugi boten sepuh sanget. Sawung serama ingkang plethon lisiripun sampun mletak-mletak mratandani manawi sampun sepuh.

Dasaran kandang bade langkung sae manawi dipun sukani pasir ingkang sampun dipun garingaken, supados telekipun mboten mambrah-mambrah.

Supados sawung serama kala wau reginipun larang kedah dipun jaga kesehatanipun lan pakanipun inggih kedah di sukani pakan kacang ijo,wos abrit lan biji-bijian sanesipun, mangke hasilipun sawung serama alit ke mawon lan niku ingkang reginipun awis.

Makten caranipun ternak sawung serama, sanes-sanesipun saged dipun sinau miturut pengalaman.

(Dibaca total 148 kali, dibaca 1 kali hari ini)